Sitemap

Disclaimer

Wilt u deze disclaimer zorgvuldig door lezen. Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

Gebruik website

De vormgeving en inhoud van deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Jonker Petfood sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Jonker Petfood is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Jonker Petfood garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppelingen naar websites van derden worden aangeboden voor gebruikersgemak en betekenen niet dat Jonker Petfood de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft. Jonker Petfood is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites, die zich op hun beurt op de gekoppelde sites bevinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Jonker Petfood behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonker Petfood. Indien bedoelde toestemming ontbreekt zal dit beschouwd worden als in een inbreuk op de auteursrechten van Jonker Petfood hetgeen kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding.

Wijzigingen disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Jonker Petfood behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.